امروز : يکشنبه 29 دي 1398 / 13:35 / به وقت تهران


موقعیت دانشگاه نسبت به شهر جیرفت                                              موقعیت شهر جیرفت نسبت به مرکز استان (کرمان)