امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 08:08 / به وقت تهران


موقعیت دانشگاه نسبت به شهر جیرفت                                              موقعیت شهر جیرفت نسبت به مرکز استان (کرمان)