امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 07:44 / به وقت تهران

نام و نام خانوادگی: دکتر شاپور کوهستانی

 سمت:  سرپرست دانشگاه

تحصيلات:  دکترای تخصصی آبیاری و زهکشی - دانشگاه صنعتی اصفهان

مرتبه علمي: استادیار

زمینه های تحقیقاتی:


شماره تماس03443347070

داخلي:  200

دورنگار:  03443347065
آدرس پست الكترونيكي:  chancellor@ujiroft.ac.ir