امروز : سه شنبه 5 بهمن 1400 / 07:42 / به وقت تهران

*دانشکده کشاورزی*

 • انجمن علمی دانشجویی ماشین الات کشاورزی
 • انجمن علمی دانشجویی تولیدات گیاهی
 • انجمن علمی دانشجویی علوم دامی
 • انجمن علمی دانشجویی علوم خاک
 • انجمن علمی دانشجویی ترویج و اموزش کشاورزی
 • انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی

*دانشکده منابع طبیعی*

 • انجمن علمی دانشجویی مرتع و ابخیزداری
 • انجمن علمی دانشجویی مدیریت مناطق خشک و بیابانی
 • انجمن علمی دانشجویی محیط زیست
 • انجمن علمی دانشجویی شیلات

*دانشکده علوم پایه*

 • انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی
 • انجمن علمی دانشجویی ریاضیات و کاربردها
 • انجمن علمی دانشجویی شیمی – آفت کش
 • انجمن علمی دانشجویی شیمی – محض

*دانشکده ادبیات و علوم انسانی*

 • انجمن علمی دانشجویی ادبیات و زبان فارسی
 • انجمن علمی دانشجویی باستان شناسی
 • انجمن علمی دانشجویی تاریخ

*دانشکده فنی و مهندسی*

 • انجمن علمی دانشجویی مکانیک
 • انجمن علمی دانشجویی برق
 • انجمن علمی دانشجویی عمران

* انجمنهای علمی دانشجویی میان رشته ای*

 • انجمن علمی دانشجویی نجوم
 • انجمن علمی دانشجویی مکاترونیک