امروز : دوشنبه 11 مرداد 1400 / 00:24 / به وقت تهران


 

نام و نام خانوادگی : رضا ابراهیمی

 سمت: مدیر امور اداری و پشتیبانی

 تحصیلات: کارشناسی ادبیات و علوم انسانی

 مرتبه علمی:

شماره تلفن تماس:   3 - 03443347061

شماره داخلی: 203

دورنگار :   03443347065

پست الکترونیکی: