امروز : دوشنبه 11 مرداد 1400 / 02:03 / به وقت تهران
نام و نام خانوادگی:  امان اله سلیمانی

سمت:  معاونت پشتیبانی و توسعه منابع

مقطع تحصيلی: 

رشته تحصیلی :  

شماره تماس: 03443347069

 داخلي:  201

 دورنگار: 03443347069

 آدرس پست الكترونيكی: